Szanowni Państwo

Bank Spółdzielczy w Rajczy działając na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
  2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

zaprasza do składania listów intencyjnych w sprawie zainteresowania nabyciem wymagalnej wierzytelności Banku Spółdzielczego w Rajczy, zaklasyfikowanej do kategorii ryzyka „stracone”, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.12.2008r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, przysługujących Bankowi Spółdzielczemu w Rajczy.

List intencyjny skierowany do Banku Spółdzielczego w Rajczy powinien zawierać: nazwę i dane (REGON, NlP, KRS, RFI) siedzibę, adres i inne dane teleadresowe.

Wraz z listem intencyjnym należy dostarczyć:

1) odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej; wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych;

2) pełnomocnictwa – jeżeli dotyczy;

3) podpisane oświadczenie o zachowaniu poufności,

4) podpisane oświadczenie uczestnika postępowania przetargowego oraz klauzulę informacyjną.

Szczegóły dotyczące listu intencyjnego oraz trybu postępowania i składanie ofert zawarte zostały w Warunkach Sprzedaży Wierzytelności [„WSW”] stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kliknij aby pobrać WSW wraz z załącznikami.

List intencyjny oraz wymienione powyżej dokumenty należy przesłać na adres: „Bank Spółdzielczy w Rajczy, Windykacja i Restrukturyzacja, ul. Górska 5, 34-370 Rajcza”, złożyć w siedzibie Banku Spółdzielczego w Rajczy, ul. Górska 5, 34-370 Rajcza lub skierować na adres e-mail: kredyty@bsrajcza.pl  – ta trzecia forma złożenia dokumentów wymaga podpisu elektronicznego kwalifikowanego.

Niniejsze ogłoszenie nie obliguje Banku Spółdzielczego w Rajczy do złożenia zaproszenia do postępowania przetargowego, ani też nie stanowi oferty, a postępowanie niniejsze nie jest przetargiem lub aukcją w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny.